виж тук
first_text= ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 Организиране и провеждане на Генералните асамблеи на европейските организации за стандартизаия CEN и CENELEC и съпътстващите ги събития по проект BG161PO003-4.3.01-0003-C0001 „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България“ март 2012 – юни 2012

Ref.

second_text=dp_bis_1
ref_load=