first_text= АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
Оперативна програма „Административен капацитет“ Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз“ Дейност 5 „Дейности по информация и публичност“ Подготвяне и публикуване на материали за медиите Изготвяне и отпечатване на информационни материали Организиране и провеждане на въвеждаща конференция 10 април 2013 г. Организиране и провеждане на заключителна конференция 27 февруари 2014 г.

Ref.

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Оперативна програма „Административен капацитет” Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз” Бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-06 юни 2012 г. - декември 2013 г. Въвеждаща конференция 10 април 2013 г., София АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”
Конференция на тема: „Стандартизиране на ИТ процесите като услуги в Агенция „Митници” съгласно най-добрите световни практики с цел изграждане на методология и контрол на качеството на услугите при реализация на ПЧП и аутсорсинг на ИТ процеси към бизнеса”
11 – 12 януари 2010 г., хотел Света София, София

Ref.

second_text=dp_mfam_1
ref_load=