виж тук

Международни прояви организирани от Компания за международни конгреси.
Професионален организатор на събития – конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, работни срещи, чествания, фирмени презентации, културни прояви, спортни първенства, изложби, тематични вечери, наградни пътувания, партита. Оказва логистична подкрепа при предварителна подготовка и провеждане на различни форуми.
Международни прояви организирани от CIC - Професионален конгресен организатор и туроператор.
Компания за международни конгреси организира международни прояви за НАТО и ЕС.
Организатор е на:  
▪ международни прояви на Министерски съвет
▪ международни прояви на Министерство на финансите
▪ международни прояви на Министерство на труда и социалната политика
▪ международни прояви на Министерство на отбраната
▪ международни прояви на Министерство на външните работи
▪ международни прояви на Министерство на образованието, младежта и науката
▪ международни прояви на Министерство на здравеопазването
▪ международни прояви на Министерство на културата
▪ международни прояви на Министерство на околната среда и водите
▪ международни прояви на Министерство на земеделието и храните
▪ международни прояви на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
▪ международни прояви на Патентно ведомство на Република България
▪ международни прояви на Държавна агенция за метрология и технически надзор
▪ международни прояви на Български институт по метрология
▪ международни прояви на Български пощи

Компания за международни конгреси организира международни прояви на медицински дружества.

CIC организира международни прояви на много от институтите на БАН и СУ ‘Климент Охридски”.

 

first_text= МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и ПРОЕКТИ 2014 г. – 2017 г. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” Хотелско настаняване и логистика (организиране и провеждане на публични събития - конференции, обучения, семинари и др.) на национално и регионално ниво в рамките на дейността на ЦРЧР 2014 – 2016 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ Организация на обучения и информационни събития по проект „Новият полицейски лидер”, договор за безвъзмездна помощ № КБ 12-22-1-1/23.01.2013г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 2014 г. – 2015 г. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 13 май 2014 г. – 31 януари 2015 г. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Логистика на кръгла маса, цикъл от обучения и заключителна пресконференция по проект С 10-24-2/2012 г. 18 септември 2013 г. – София 27 – 29 септември 2013 г. – Боровец 3 – 10 октомври 2013 г. – Пазарджик 10 – 13 октомври 2013 г. – Велико Търново 1 – 3 ноември 2013 г. – Боровец 5 ноември 2013 г. – София STENCIL – ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ Финансиранa с подкрепата на Европейската Комисия Национална конференция “STENCIL – Европейска мрежа за творчество и иновации при преподаване по природо-математически дисциплини” 17 юни 2013 г., София БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ (ИЕМПАМ) ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Oганизация на три обучителни модула по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” 4 – 8 март 2013 г., София ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 - 2013 Г. Инициативата JESSICA в България 7 ноември 2012 г., София НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. “Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/00173” август 2012 г. – май 2013 г. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. “Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/00169 за теми „Aгротехника на различни земеделски култури” и „Нови техники и технологии в пчеларството” август 2012 г. – май 2013 г. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. “Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/00169 за теми „Oбщо животновъдство” и „Алтернативно животновъдство - отглеждане на охлюви” август 2012 г. – май 2013 г. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/169 за теми „Трайни насаждания” и „Алтернативно животновъдство - отглеждане на червеи” август 2012 г. – май 2013 г. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги - нощувки и пълен пансион за курсисти и преподаватели по проект № 29/111/169 за теми „Зеленчукопроизводство” и „Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието” август 2012 г. – май 2013 г. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. “Предоставяне на услуги за осигуряване на пълно хотелско настаняване и транспорт за организиране и провеждане на вътрешноведомствени мероприятия за нуждите на служителите от ДФ Земеделие септември 2012 г. – септември 2013 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Организиране на хотелско настаняване и логистика Септември 2012 г. – септември 2013 г. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013 Изготвяне на цялостна логистика на обучението на персонала от центровете на спешна медицинска помощ в изпълнение на проект BG051РО001-6.02.02 ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния) август 2012 г. – ноември 2013 г. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Кампания финансирана от Европейския съюз и ДФ Земеделие Организиране на информационни форуми 20 – 21 август 2012 г., гр. Велико Търново 23 – 24 август 2012 г., гр. Пловдив МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 Подготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение юли 2012 г. – декември 2014 г. Пролетно заседание на Комитета за наблюдение на ОП„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 3 - 4 юни 2013 г., Сандански МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Осигуряване на логистика за организация и провеждане на шест регионални семинара и шест регионални кръгли маси. Проект VS/2011/0491 „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на възрастните хора’” Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската Общност за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013) юни 2012 г. – ноември 2013 г. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКОЛОЗА И МАЛАРИЯ Предоставяне на туроператорски услуги за нуждите на Програми "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", "Подобряване контрола на туберкулозата в България" и "Укрепване контрола на ТБ в България", обособена позиция № 3 юни – декември 2012 г. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Оперативна програма „Административен капацитет” Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз” Бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-06 юни 2012 г. - декември 2013 г. БАН - ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ПРОЕКТ CORONA ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРАТОМ ПО СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА CORONA MEETING 26 – 30 юни 2012 г., хотел Сол Несебър Бей, Несебър БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 Организиране и провеждане на Генералните асамблеи на европейските организации за стандартизаия CEN и CENELEC и съпътстващите ги събития по проект BG161PO003-4.3.01-0003-C0001 „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България“ март 2012 – юни 2012 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента, организиране и провеждане на обучения/семинари, с две обособени позиции Обособена позиция № 2: Организиране на обучения и семинари ноември 2011 г. - ноември 2012 г. ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Дейности за информация и публичност по проект „Усъвършенстване на обучението на държавната администрация в условията на членство на страната в Европейския съюз„ декември 2011 г. - юни 2013 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги – нощувки на преподаватели, обучавани, административен персонал и пълен пансион / хранене / на обучаваните юли 2011 г. – януари 2012 г.

Референция

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" Обособена позиция № 3 „Организиране на публични събития по проекти „Развитие на административното обслужване по електронен път” и „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги” юли 2011 г. - март 2012 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" Обособена позиция № 2: Подготовка, организация и провеждане на публични събития на регионално ниво юли 2011 г. – юни 2012 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” Организационно – техническа подготовка и провеждане на заседанията на комитетите за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” 8 – 10 юни 2011 г., СПА хотел Хисар, гр. Хисар МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" Извършване на логистично обезпечаване на десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПT 6 – 8 юни 2011 г., Комплекс РИУ Правец, Правец МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г., Съфинансирана чрез ЕС и Европейски социален фонд Провеждане на заседания на постоянните работни групи към Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. февруари 2010 - февруари 2012 г. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г. „Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея ” Проект № BG161PO001/5-01/2008/022 ноември 2010 г. – ноември 2012 г. ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ Board Retreat 10 – 11 декември 2010 г., Хотел Холидей Ин, София МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" Избор на изпълнител, който да извърши логистичното обезпечаване на деветото заседание на комитета за наблюдение на оперативна програма "Транспорт" 9 - 10 декември 2010 г., гр. Сандански МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития на национално и общинско ниво - конференции, семинари, кръгли маси, срещи, изложби и други при осъществяване на проект „Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и провеждането на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010" Проведени: 27 събития за 2340 участника на територията на Р. България в периода юли – декември 2010 г. EВРОПЕЙСКА НАУЧНА ФОНДАЦИЯ ФОНДАЦИЯ ПО ИСТОРИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" БАН - ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ II Конференция на тема "Създаване на Европа" 17 - 20 юни 2010, СУ "Св. Климент Охридски" МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА БОРБА СЪС СПИНА И ТУБЕРКУЛОЗАТА Програма“Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” Проведени: 38 събития за 2479 участника на територията на Р. България в периода март – декември 2010 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Съфинансирана от Европейски съюз и Европейски социален фонд “Логистично организиране на обучения” по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” Проект: BG051PO001/3.2-01 Проведени 60 семинара за 3000 души на територията на Р. България в периода февруари - август 2010 г. NATO CONSULTATION, COMMAND AND CONTROL AGENCY NC3A International Conference for Chief Information Officers: “C4I Cooperation in South-Eastern Europe - the New Look” 23 – 25 февруари 2010, хотел Холидей Ин, София

Референция

ОБЩИНА СИЛИСТРА ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Организиране на среща на партньорите, конференции, семинар, кръгла маса, среща на работни групи Проведени 5 събития в района на община Силистра и Русе и 2 събития в Гърция, Солун Общ брой участници 330

Референция

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” Съфинансирана от Европейския социален фонд Бюджетна линия: А08-14-40-С/10.02.2009 г. Проект: BG051PO002/08/1.4-02 11 - 12 януари 2010 г., хотел Света София, София ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, Съфинансирана чрез Европейския социален фонд на ЕС Обучения и семинари по проект: Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване Проведени 19 обучения за 776 души на територията на Р. България март - октомври 2009 г. НАТО CIOR Interallited Confederation of Reserve Officers CIOMR - Interallited Confederation of Reserve Medical Officers Комитет на националните резервни сили на страните - членки на НАТО 62 редовен летен конгрес на офицерите от резерва на НАТО 3 - 9 август 2009 г., НДК, София

Референция

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г., Съфинансирана чрез ЕС и Европейски социален фонд Организиране и провеждане на мероприятия за информираност и публичност на тема: Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Проведени 97 събития за 8750 души на територията на Р. България в периода април - декември 2009 г., от които: Национална конференция с пресконференция, 34 обучения за служители, 60 обучения за преки бенефициенти, 2 обучения за членове на Комитета за наблюдение ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МУЛТИМЕДИЯ, КОМПЮТЪРЕН И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И АНИМАЦИЯ Среща на партньорите по проект „STELLA” 28 – 29 Май 2009 г., Хотел Ренесанс, София НАТО – ПРОГРАМА „НАУКА ЗА МИР И СИГУРНОСТ” Международна конференция: „Business and Science for Security and Defence Industrial R and D” 14 – 15 май 2009 г., УНСС, София

Референция

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
СЪФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД Обучения и семинари по проект: Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз Изпълнение на дейност 3.3.1. „Обучение на служители от азминистрацията на Министерски съвет и от Постоянното представителство на Р. България към Е” от Компонент 3 „Подобряване на координацията и взаимодействието в досъдебната фаза на процедурата за нарушение” Проект: К 08-13-4-С/9.07.2008 г. Проведени 9 обучения на територията на Р. България, 3 обучения в страни-членки на ЕС общо за 657 души януари - май 2009 г. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
СЪФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД Организиране на обучения и семинари за ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с оглед защитата на правата и интересите на Република България, във връзка с осъществяване на процесуално представитлство пред съдебните институции на Европейския съюз Проект: К 08-13-1С/9.072008 Проведени 15 обучения за 629 души на територията на Р. България ноември 2008 г. - юни 2009 г. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ" ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” Проведени 14 събития за 1406 души на територията на Р. България за периода ноември 2008 - февруари 2010 г. EUROPEAN DIALOGUE FOUNDATION UK Официална среща по проект ПРИМЕР 29 ноември 2006 г., Археологически музей, София НАТО – Програма “Сигурност чрез наука” Advanced Research Workshop: Scientific Support for the Decision Making in the Security Sector 21 - 25 октомври 2006 г., хотел Двореца, Велинград NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY (SPS) BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES NATIONAL INSTITUTE OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY Advanced Study Institute - "Overexploitation and Contamination of Shared Groundwater Resources: Management, Bio (Technological) and Political Approaches to Avoid Conflicts" 1 - 12 октомври 2006 г., хотел Лилия, Златни пясъци БАН НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION Работна среща по проект COST 723 – Data Exploitation and Modeling for the Upper Troposphere and Lower Stratosphere 16 - 19 май 2006 г., София

Референция

NATO ADVANCED REASEARCH WORKSHOP - Интеграцията на България в политиката на Европа и НАТО 16 - 20 май 2005 г., хотел Перелик, Пампорово
second_text=mep.txt