НАЧАЛО » Събития | регистрация » XIII международен конгрес по тракология

Информация за събитието

XIII международен конгрес по тракология

Първо съощение

Древна Тракия: мит и реалност.
В програмата на конгреса ще бъдат включени доклади, засягащи всички аспек- ти на и подходи към проучването на тракийската древност. Историята, архео- логията, изкуството, културата, езикът, религията, нумизматиката, епиграфи- ката и интердисциплинарните изследвания на древна Тракия и тракийското културно наследство ще бъдат сред дискутираните теми в широк хронологи- чески обхват, от късната бронзова епоха до късната Античност. Работните езици на конгреса ще бъдат английски, немски и френски. 

Регистрация

Регистрацията следва да бъде направена преди 31 декември 2016 г. и ще включва регистрационна карта и кратко резюме на предлагания доклад на един от работните езици на конгреса.
Участниците в конгреса следва да заплатят конгресна такса от 100 лева в срок до 31 март 2017 г. или 150 лева при по-късно заплащане.
За млади научни работ- ници (които няма да са навършили 35 г. възраст в началото на септември 2017 г.) конгресната такса е намалена на 60 лева преди 31 март или 90 лева след 31 март 2017 г.
Начините за заплащане на конгресната такса, както и детайли за възможностите за пътуване и настаняване ще бъдат съобщени на уебсайта на конгреса - тук.

Програма на конгреса

Програмата за XIII международен конгрес по тракология може да откриете тук.

Реазюмета

Сваляне на PDF - тук.