ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ


По време на първия и втория програмен период, CIC реализира проекти с министерства, агенции, представители на съдебната власт, институти, висши учебни заведения, общини и други бенефициенти по оперативни програми. Всички проекти са осъществени в резултат на спечелени обществени поръчки по ЗОП.  Логистичната подкрепа на CIC включва комуникационни и промоционални дейности, туристически и конферентни пакети, анкетиране, финансово администриране и отчетност,  както и други, специфични за проекта дейности.ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

ОП Наука и образование за интелигентен растеж
ОП Развитие на човешките ресурси
ОП Добро управление
Реализирани проекти на:
Министерство на образованието
Министерство на труда и социалната политика
Център за развитие на човешките ресурси
Организирани 165 събития за 28800 участници


ОП Региони в растеж
Реализирани проекти на:

Министерство на труда и социалната политика
Организирани 10 събития за 454 участници
 
 

ПЪРВИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013


ОП Административен капацитет

Реализирани проекти на:
Министерски съвет
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Агенция Митници
Върховен административен съд
Прокуратура на Република България
Институт по публична администрация
Национално сдружение на общините в Република България
Организирани 372 събития за 12271 участници

 
 ОП Развитие на човешките ресурси

Реализирани проекти на:

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на образованието, младежта и науката
Център за контрол и оценка на качеството в образованието
Център за развитие на човешките ресурси
Българска академия на науките
Организирани 218 събития за 13361 участици

                               Програма за развитие на селските райони

Реализирани проекти на:
Министерство на земеделието и храните 
Национална служба за съвети в земеделието
Държавен фонд Земеделие
Аграрен университет Пловдив
Организирани 151 събития за 11086 участници

ОП Регионално развитие

Реализирани проекти на:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Европейска инвестиционна банка
Община Силистра
Организирани 31 събития за 1938 уастници

ОП Развитие на конкурентоспособността на българската  икономика

Реализирани проекти на:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Български институт за стандартизация
Организирани 14 събития за 724 уастници


 

ОП Транспорт
Реализирани проекти на:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Организирани 13 събития за 908 уастници

Техническа помощ

Реализирани проекти на:
Министерски съвет
Министерство на труда и социалната политика
Организирани 40 събития за 1470 участници

Оперативна програма за развитие на рибарството
Реализирани проекти на:
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Организирани 3 събития за 175 души