ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ


По време на първия и втория програмен период, CIC реализира проекти с министерства, агенции, представители на съдебната власт, институти, висши учебни заведения, общини и други бенефициенти по оперативни програми. Всички проекти са осъществени в резултат на спечелени обществени поръчки по ЗОП.  Логистичната подкрепа на CIC включва комуникационни и промоционални дейности, туристически и конферентни пакети, анкетиране, финансово администриране и отчетност,  както и други, специфични за проекта дейности.Международни програми


Национална програма по Туберкулоза
Министерство на Здравеопазването – Предмет: “Туроператорски услуги за организиране на семинари за нуждите на Програма “Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” 
Период: Януари 2017 - Януари 2020Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
Министерство на Вътрешните Работи – Предмет: „Организиране на хотелско настаняване и логистика“, финансирана по финансов план „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по ЕСИФ“ 
Период: Септември 2017 - Декември 2018 г.


 

ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020


Събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Министерство на труда и социалната политика – Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с логистично осигуряване на събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС“
Период: Декември 2017 - Декември 2018ОП „Околна среда“ 2014 – 2020
Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) – „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати:
Обособена позиция № 1 - „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл
ВиК“ – организиране на информационни събития
Период: Януари 2018 г. - Декември 2019 г.
Обособена позиция № 3 - „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния
капацитет в отрасъл ВиК“ – организиране на информационни събития.
Период: Януари 2018 г.- Семптември 2020 г.ОП Добро управление
Министерство на Финансите, дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ (ДПРС) –
/ЛОТ/ 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ“ и по проект „Ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“, финансирани по ОПДУ“.
Период: Септември 2017 г. - Октомври 2018 г.
/ЛОТ 2/: „Провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на ЕСИФ“, финансиран по ОПДУ“.
Период: Септември 2017 г. - Март 2019 г.


ОП Наука и образование за интелигентен растеж
ОП Региони в растеж
ОП Развитие на човешките ресурси
ОП Добро управление
Реализирани проекти на:
Министерство на образованието - „Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти”
Организирани 165 събития за 28800 участници

Министерство на труда и социалната политика
Организирани 10 събития за 454 участници

​Център за развитие на човешките ресурси
Организирани 41 събития за 2291 участници
Период: 2015 г. - 2017 г.
 
 

ПЪРВИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013


ОП Административен капацитет

Реализирани проекти на:
Министерски съвет
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Агенция Митници
Върховен административен съд
Прокуратура на Република България
Институт по публична администрация
Национално сдружение на общините в Република България
Организирани 372 събития за 12271 участници

 
 ОП Развитие на човешките ресурси

Реализирани проекти на:

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на образованието, младежта и науката
Център за контрол и оценка на качеството в образованието
Център за развитие на човешките ресурси
Българска академия на науките
Организирани 218 събития за 13361 участици

                               Програма за развитие на селските райони

Реализирани проекти на:
Министерство на земеделието и храните 
Национална служба за съвети в земеделието
Държавен фонд Земеделие
Аграрен университет Пловдив
Организирани 151 събития за 11086 участници

ОП Регионално развитие

Реализирани проекти на:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Европейска инвестиционна банка
Община Силистра
Организирани 31 събития за 1938 уастници

ОП Развитие на конкурентоспособността на българската  икономика

Реализирани проекти на:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Български институт за стандартизация
Организирани 14 събития за 724 уастници


 

ОП Транспорт
Реализирани проекти на:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Организирани 13 събития за 908 уастници

Техническа помощ

Реализирани проекти на:
Министерски съвет
Министерство на труда и социалната политика
Организирани 40 събития за 1470 участници

Оперативна програма за развитие на рибарството
Реализирани проекти на:
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Организирани 3 събития за 175 души